Általános Szerződési Feltételek

 

Jelen Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban: ÁSZF) szabályozzák Lippai Zsolt egyéni vállalkozó (székhely: 7342 Mágocs, Ady Endre u. 79/E, nyilvántartási szám:21987418), (továbbiakban: Megbízott) által nyújtott hirdetési szolgáltatás feltételeit.

Az ÁSZF hatálya

 1. Jelen ÁSZF hatálya a https://www.eladotermofold.hu weboldalon közzétett hirdetési szolgáltatások megrendelőivel (a továbbiakban: Megbízó) kötött szerződésekre terjed ki.

A hirdetések közzétételére vonatkozó szabályok

 1. A hirdetéseket Megbízó a Megbízottnak elektronikus úton a www.eladotermofold.hu oldalon rendelheti meg.
 2. A hirdetés megjelenésének részletes adatait és feltételeit a Megbízott és a Megbízó egyedi megállapodásban rögzítik. 
 3. Megrendelést követően Megbízott a honlaphoz tartozó fiókot biztosít Megbízónak, aki adatokat tölthet fel oda. Megbízó jogosult a hirdetéseket a közzététel előtt ellenőrizni, és a tartalmában kifogásolható (pl. jogszabály által tiltott tevékenység, jóerkölcsbe ütköző, az oldal jellegéhez nem illeszkedő adatok, hirdetések közzétételét megtagadhatja. A hirdetési megbízás módosítása kizárólag írásban, közös megegyezéssel történhet a megjelenés előtt legfeljebb 3 (három) nappal.
 4. Megbízott vállalja, hogy a – megfelelő adattartalmú – hirdetést, a megrendelést követő első munkanapon közzéteszi.

6.Megbízó kijelenti, hogy az általa közölt adatok és az átadott anyag tartalma a valóságnak megfelel, és nem sérti harmadik személy jogait. A közzétételre átadott – fizetős tartalmú – hirdetéseket Megbízott 5 évig tárolja.

 1. Megbízott a Megbízó külön kérése alapján a megküldött hirdetési szöveget megszerkeszti, amelynek ellenőrzésére Megbízott lehetőséget biztosít olyan módon, hogy azt elküldi a Megbízónak. A Megbízó az általa jóváhagyott hirdetés megjelenését követően tartalmi, vagy egyéb hiba (pl. nyelvtani hiba) miatt kifogást nem emelhet. Megbízott a helyesírási hibák kijavítását elvégezheti, azonban erre nem köteles. 

A hirdetés közzétételére vonatkozó szabályok

 1. A hirdetés díjáról – amennyiben az nem ingyenes hirdetésnek minősül – Megbízott elektronikus számlát állít ki. Megbízó vállalja, hogy a kiállított számla összegét 8 (nyolc) napon belül készpénzben, vagy átutalással teljesíti. 
 2. A hirdetési díj késedelmes kiegyenlítése esetén Megbízott a mindenkori jegybanki alapkamat kétszeresét számíthatja fel késedelmi kamatként, valamint a behajtással felmerülő költségeket is a Megbízóra hárítja.
 3. Megbízott által készített grafika, fotó, írás a Megbízott tulajdonát képezik, annak máshol történő megjelenése kizárólag hozzájárulásával történhet.
 4. A megrendelés visszavonása kizárólag írásban, elektronikus úton történhet, és a hirdetések időarányos kifizetését vonja maga 
 5. Jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekben a 2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről előírásai az irányadók.
 6. Megbízó az ÁSZF-et megismerte, a hirdetés feladásával annak feltételeit elfogadja

és azt magára nézve kötelező érvényűnek tekinti.