Adatkezelési tájékoztató

 

A természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 2016. április 27-i 2016/679 Európai Parlamenti és Tanácsi (EU) rendelet (alábbiakban: GDPR) 13. és 14. cikkei alapján Lippai Zsolt egyéni vállalkozó az érintettek részére a személyes adatok kezelésével kapcsolatban az alábbi tájékoztatást adja.

 

AZ ADATKEZELŐ

Neve: Lippai Zsolt egyéni vállalkozó 

Székhelye: 7342 Mágocs, Ady Endre u. 79/E. 

Weboldal címe: www.eladotermofold.hu

 

AZ ADATKEZELÉS ALAPJÁUL SZOLGÁLÓ JOGSZABÁLYOK

Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendelete a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) (a továbbiakban: GDPR,)

  • az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.,)
  • a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.).

 

AZ ADATKEZELÉSRE VONATKOZÓ ADATOK

 

Adatkezelés célja Kezelt adatok kategóriái Adatkezelés időtartama Adatkezelés

   jogalapja

Címzett
Adatkezelés a www.eladotermofold.hu oldalon
  • érintettek: felhasználónév, e-mail cím, belépési jelszó, hirdetés üzenete, fiók adattarlma,

-számlázással kapcsolatos adatok (közösségi adószáma, fizetésre vonatkozó adatok (módja, teljesítés időpontja, számla kelte, fizetési határidő) termék vagy szolgáltatás megnevezése, besorolási száma és egyéb jellemzői, ÁFA kulcs, mennyiség, mértékegység, egységár, érték, számlaérték ÁFA-nélkül és ÁFA-val növelten, ÁFA kulcs).

a honlapon közzétett adatokat ingyenes hirdetés esetében annak törlésével, vagy a hozzájárulás visszavonásával kerülnek törlésre. Az előfizetéses szolgáltatások esetében a hirdető kérésére vagy a szerződésben meghatározott idő elteltével kerülnek törlésre a hirdetések.  Ptk,GDPR 6. cikk (1) bek a) pont (önkéntes hozzájárulás),

GDPR 6. cikk (1) bek b) pont (szerződés teljesítése).

hirdetők

banner megrendelő, 

honlap látogató

Kapcsolatfelvétel az info@eladotermofold.hu e-mail címen név, e-mail cím, az üzenet szövege. az érintetti hozzájárulás visszavonásakor vagy hirdetés feladása esetén az általános szabályok szerint GDPR 6.§ (1) bekezdés a) pontja. Adatkezelő
Adatkezelés a landing1.eladotermofold.hu oldalon
  • érintettek: felhasználónév, e-mail cím, belépési jelszó, hirdetés üzenete,

-számlázással kapcsolatos adatok (közösségi adószáma, fizetésre vonatkozó adatok (módja, teljesítés időpontja, számla kelte, fizetési határidő) termék vagy szolgáltatás megnevezése, besorolási száma és egyéb jellemzői, ÁFA kulcs, mennyiség, mértékegység, egységár, érték, számlaérték ÁFA-nélkül és ÁFA-val növelten, ÁFA kulcs).

a honlapon közzétett adatokat a hozzájárulás visszavonásával (ingyenes hirdetés), a szerződésben meghatározott idő elteltével eltávolításra kerülnek. Ptk,

GDPR 6. cikk (1) bek a) pont (önkéntes hozzájárulás),

GDPR 6. cikk (1) bek b) pont (szerződés teljesítése).

– hirdetők

– banner megrendelők, 

– honlap látogató

Jogi kötelezettségen alapuló adatkezelés megbízó (hirdető) neve/elnevezése, címe/székhelye, bankszámlaszáma, közösségi adószáma, fizetésre vonatkozó adatok (módja, teljesítés időpontja, számla kelte, fizetési határidő) termék vagy szolgáltatás megnevezése, besorolási száma és egyéb jellemzői, ÁFA kulcs, mennyiség, mértékegység, egységár, érték, számlaérték ÁFA-nélkül és ÁFA-val növelten, ÁFA kulcs. A gazdasági eseményt követően

legalább 8 évig.

2000. évi C. tv. a

számvitelről,

2007. évi

CXXVII. tv.

az általános forgalmi adóról.

Ingatlanbox (számlázás), Nemzeti Adó- és Vámhivatal

 

Kik ismerhetik meg az Ön személyes adatait?

Az érintett személyes adatait fő szabály szerint csak az Adatkezelő ismerheti meg. Jogszabályi kötelezettség teljesítése érdekében (például: számviteli kötelezettség) meghatározott adatok továbbításra kerülhetnek.

Sütik alkalmazása a honlapon

Adatkezelő a szolgáltatás hatékonyságának növelés érdekében munkamenet (session) sütiket, használatot elősegítő sütiket és teljesítményt biztosító sütiket, és marketing célú sütiket (pl. Google Analytics, Ads) alkalmaz a weboldalán. Ez utóbbiak jellemzően harmadik fél alkalmazásai, amelyek a látogatóról profilalkotás készítésére alkalmasak. 

Adatbiztonsági intézkedések

Az Adatkezelő az érintett által megadott személyes adatokat az Adatkezelő székhelyén tárolja. Az érintett személyes adatai kezeléséhez az Adatkezelő a Címzetteknél megjelölt adatfeldolgozó szolgáltatását veszi igénybe.

Az Adatkezelő megfelelő információbiztonsági intézkedésekkel gondoskodik arról, hogy az érintett személyes adatait védje többek között a jogosulatlan hozzáférés ellen vagy azok jogosulatlan megváltoztatása ellen.

 

AZ ÖN JOGAI

A GDPR 15. cikke alapján az érintett jogosult arra, hogy az Adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy az információkhoz hozzáférést kapjon (tájékoztatáshoz való jog).

A GDPR 16. cikke alapján az érintett erre vonatkozó kérése esetén az Adatkezelő köteles indokolatlan késedelem nélkül helyesbíteni a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Figyelembe véve az adatkezelés célját, az érintett jogosult arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok – egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő – kiegészítését (helyesbítéshez való jog).

A GDPR 17. cikke alapján az érintett jogosult arra, hogy az Adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatok törlését kérje, az Adatkezelő pedig köteles arra, hogy az érintettre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje, ha ezt a GDPR-ban meghatározott indokok valamelyike fennáll (törléshez való jog).

A GDPR 18. cikke alapján az érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha a GDPR-ban meghatározott feltételek teljesülnek (adatkezelés korlátozásához való jog).

A GDPR 20. cikke alapján az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa az adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az az adatkezelő, amelynek a személyes adatokat a rendelkezésére bocsátotta (adathordozhatósághoz való jog).

A GDPR 7. cikk (3) bekezdése alapján az érintett jogosult a személyes adatainak kezeléséhez adott hozzájárulást bármely időpontban visszavonhatja. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét. A hozzájárulás visszavonását ugyanolyan egyszerű módon jogosult megtenni, mint annak megadását (visszavonáshoz való jog).

 

AZ ÉRINTETT JOGORVOSLATI JOGA BÍRÓSÁG ELŐTT, FELÜGYELETI HATÓSÁGHOZ CÍMZETT PANASZ

Az érintett által tapasztalt jogellenes adatkezelés esetén polgári pert kezdeményezhet az Adatkezelő ellen. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per – az érintett választása szerint – a lakóhelye szerinti törvényszék előtt is megindítható (a törvényszékek felsorolását és elérhetőségét az alábbi linken keresztül tekintheti meg: http://birosag.hu/torvenyszekek).

Az egyéb közigazgatási vagy bírósági jogorvoslatok sérelme nélkül, minden érintett jogosult arra, hogy panaszt tegyen egy felügyeleti hatóságnál – különösen a szokásos tartózkodási helye, a munkahelye vagy a feltételezett jogsértés helye szerinti tagállamban –, ha az érintett megítélése szerint a rá vonatkozó személyes adatok kezelése megsérti e rendeletet.

Magyarországon az illetékes felügyeleti hatóság:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH)

cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c

postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5

e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

telefon: +36 (1) 391-1400

fax.: +36 (1) 391-1410

honlap: www.naih.hu